Raad van Toezicht

Wielewaal heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht komt minimaal vier maal per jaar bijeen en stelt onder meer het jaarplan, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vast. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als werkgever en klankbord voor de directeur en adviseert deze. Wielewaal volgt de Governancecode van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (waar Wielewaal bij is aangesloten) en op vrijwillige basis de Zorgbrede Governancecode 2017. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk, onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
– Arthur Slijkhuis (voorzitter)
– Sandra van Houten
– Rieta van Staalduine
– Kim Wolters
– een vacante positie

Ereleden bestuur

– Maria Brenninkmeyer-Rutten
– Joop van Luit
– Joop van der Straaten